08 6291 3571

093 874 8079

09 6565 7079

- -  * * *  -  -

Mỗi phần cơm sẽ bao gồm 1 món mặn tự chọn

Và các món phụ: Canh ; Rau luộc hoặc xào; Tráng miệng (miễn phí).

- -  * * *  -  -